© Robert Pongratz

Die Radlfoahrt

April 2004

 

Dass i amoi mit’m Radl noch Frohnleitn foahr,

hätt i mia im Leben net traman lossn, wirkli woahr!

I foahr jo schon imma gern durthin

und des moch i aa nur – kimmts ma in Sinn -,

wall i mit Leib und Söll a Frohnleitna bin!

 

 

Vur oanahoib Joahr han i zan Raachn aufghert;

des woar fir mei Gsundheit schon sakrisch vüll wert.

Des Gwicht is schnöll gstiagn, do han i mir denkt:

Des geht so net weida, des wird wiada gsenkt!

Do hot ma mei Frau a Foahrradl gschenkt.

 

 

Sou han i hoit mit’m Radlfoahrn ongfongan

und am Onfong is mir schon hoat ongongan!

Zerscht woarns nur fuffzehn bis zwanzg Kilometa,

donn han i des longsom gsteigat späta

und gfoahrn bin i eh nur bei guatn Wetta.

 

 

Untawegens hot ma vüll Zeit, des is gwiß,

weshoib mir donn aa wos eingfolln is:

Wall i fir schwar kronke Kinda sommeln tua,

und Spendn kriagt ma jo eh nia gnua –

do bitt i eich schen, gebts hoit aa wos dazua!